top of page

Evalyasyon yo

 Eta Florid genpwosedi yo pou evalye pèfòmans tout pèsonèl ansèyman yo pou ogmante pèfòmans akademik elèv yo nan amelyore kalite sèvis yo nan lekòl leta Florid yo.

Elementary Science Class

Resous Evalyasyon Konte Polk

Kalandriye Evalyasyon Konte Polk

bottom of page